NBC's History

ประวัติเนชั่นบรอดแคสติ้งคอร์ปอเรชั่น

เนชั่น บรอดแคสติ้งฯ ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2536 ภายใต้ชื่อ บริษัท แน็ทค่อน มีเดีย จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในสายธุรกิจสื่อกระจายภาพและเสียงของ เนชั่น กรุ๊ป โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อประกอบธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน์ในเชิงข่าวสารและ สาระความรู้ เผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์แบบไม่เรียกเก็บค่าบริการจากผู้ชม ("ฟรีทีวี" หรือ "Free TV") และโทรทัศน์ประเภทบอกรับสมาชิก ("เคเบิลทีวี") ช่องต่างๆ รวมทั้งประกอบธุรกิจร่วมผลิตรายการวิทยุและข่าวต้นชั่วโมง ออกอากาศทางสถานีวิทยุคลื่นต่างๆ โดยดำเนินการผ่าน บริษัท เนชั่น เรดิโอ เน็ทเวิร์ค จำกัด

ความเป็นมาที่สำคัญของบริษัทฯ
ปี 2536
 • จัดตั้งบริษัทฯ เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2536 ภายใต้ชื่อบริษัท แน็ทค่อน มีเดีย จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 1 ล้านบาท เพื่อดำเนินการธุรกิจผลิตรายการข่าวในรูปแบบต่างๆ แพร่ภาพทางสถานีโทรทัศน์ฟรีทีวี และเคเบิลทีวี
 • จัดตั้งบริษัทย่อยภายใต้ชื่อ บริษัท เอ็นพีจีบรอดแคสติ้งเน็ทเวอร์ค จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียนและชำระแล้วเริ่มต้น 1 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.98 เพื่อดำเนินการธุรกิจร่วมผลิตรายการวิทยุและข่าวต้นชั่วโมง ออกอากาศทางคลื่น F.M. 90.5 MHz F.M. 97.0 MHz และ A.M.1107 KHz
 • เปลี่ยนชื่อบริษัท เอ็นพีจีบรอดแคสติ้งเน็ทเวอร์ค จำกัด เป็นบริษัท เนชั่น เรดิโอ เน็ทเวอร์ค จำกัด และเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1 ล้านบาท เป็น 3 ล้านบาท โดยการเพิ่มทุนจำนวน 20,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท
ปี 2537
 • เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1 ล้านบาท เป็น 10 ล้านบาท แบ่งออกเป็น 100,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ100 บาท เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม คือ NMG
ปี 2539
 • เปลี่ยนชื่อบริษัทฯ เป็นบริษัท เนชั่น เทเลวิชั่น จำกัด
 • เข้าร่วมเป็นผู้ผลิตรายการข่าวของสถานีโทรทัศน์ไอทีวี
 • เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 10 ล้านบาท เป็น 120 ล้านบาท แบ่งออกเป็น 1,200,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม คือ NMG
ปี 2540
 • เปลี่ยนชื่อบริษัทฯ เป็นบริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ปี 2542
 • ยุติการเป็นผู้ร่วมผลิตรายการข่าวกับสถานีโทรทัศน์ไอทีวี
ปี 2543
 • จัดตั้งสถานีข่าวโทรทัศน์ 24 ชั่วโมงแห่งแรกของประเทศไทย ภายใต้ชื่อสถานีโทรทัศน์ "Nation Channel" แพร่ภาพทางสถานีโทรทัศน์ระบบบอกรับสมาชิก UBC ช่อง 8
 • จัดทำเว็บไซต์ www.nationchannel.com และ www.nationradioonline.com เพื่อขยายช่องทางในการเข้าถึงรายการโทรทัศน์ของ Nation Channel และรายการวิทยุของ NRN
ปี 2546
 • ยุติการออกอากาศ Nation Channel ทาง UBC ช่อง 8 และเปลี่ยนการแพร่ภาพมายังสถานีโทรทัศน์ไททีวีช่อง 1 (TTV ช่อง 1) ผ่านทางระบบ MMDS คลอบคลุมพื้นที่การรับชมในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมทั้ง ขยายช่องทางการแพร่ภาพเพิ่มขึ้นทางเคเบิลทีวีท้องถิ่นทั่วประเทศ และทีวีดาวเทียม ABS1 ระบบ C-Band ครอบคลุมพื้นที่การรับชมทั่วประเทศไทยและบางประเทศในทวีปยุโรป
 • ขยายการดำเนินการธุรกิจด้านการบริการส่งข่าวหรือรายงานภาพและเสียงของเหตุกา รณ์ต่างๆ ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ในรูปแบบ SMS และ MMS
ปี 2548
 • ขยายการดำเนินธุรกิจไปยังธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ได้แก่ การผลิตและจำหน่าย VCD DVD การจัดอบรมสัมมนา เพื่อพัฒนารูปแบบการหารายได้จากเนื้อหาสาระและข้อได้เปรียบต่างๆ ที่บริษัทฯ มี
ปี 2549
 • เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้จาก 100 บาทต่อหุ้น เป็น 10 บาทต่อหุ้น และเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 20 ล้านบาท เป็น 140 ล้านบาท มูลค่าหุ้นละ 10 บาท เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม คือ NMG
 • บรรลุข้อตกลงความร่วมมือกับสมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย ในการจัดระเบียบและสนับสนุนการพัฒนาความแข็งแกร่งของผู้ประกอบการธุรกิจเคเบ ิลทีวีในประเทศไทย ด้วยการกำหนดช่องรายการมาตรฐาน 40 อันดับแรกของเคเบิลทีวีท้องถิ่นทุกรายให้เป็นเหมือนกันทั่วประเทศ ซึ่งส่งผลให้ Nation Channel ได้รับสิทธิให้แพร่ภาพประจำในเคเบิลทีวีท้องถิ่นช่อง 28
 • NRN ขยายช่องทางการออกอากาศข่าววิทยุต้นชั่วโมงไปยังสถานีวิทยุชุมชนในต่างจังหว ัด จำนวน 27 สถานี ทุกภูมิภาค
 • จัดทำบล็อก (Weblog) ภายใต้ชื่อ www.oknation.net เพื่อเป็นช่องทางให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการนำเสนอข่าว
ปี 2550
 • รับโอนกิจการธุรกิจรายการวิทยุของ NRN มาดำเนินการแทน
 • เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 140 ล้านบาท เป็น 240 ล้านบาท แบ่งออกเป็น 24,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม คือ NMG
 • ขยายการดำเนินธุรกิจไปยังธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ได้แก่ การจัดนำเที่ยว
ปี 2551
 • ขยายช่องทางการแพร่ภาพ Nation Channel โดยส่งสัญญาณแบบ Free-to-air ผ่านดาวเทียม NSS-6 ในระบบ KU-Band ครอบคลุมพื้นที่การรับชมทั้งในประเทศไทย และภูมิภาคเอเชีย และนำช่อง Nation Channel แพร่ภาพสดผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ("AIS") ร่วมกับบริษัท Doo Plus TV
ปี 2552
 • ร่วมกับบริษัท วี.เอ. แอนด์ ซันส์ จำกัด และบริษัท แอดวานซ์ แอคทิวิตี้ จำกัด ในการร่วมผลิตรายการวิทยุออก อากาศทางคลื่น F.M. 102.0 MHz ภายใต้ชื่อสถานี "102 คลื่นคนทำงาน"
 • ลดทุนจดทะเบียนจาก 240 ล้านบาท เป็น 120 ล้านบาท เพื่อล้างขาดทุนสะสม
 • ดำเนินการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนและเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญ ของบริษัทฯ จาก 10 บาทต่อหุ้น เป็น 1 บาทต่อหุ้น พร้อมทั้ง เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 120 ล้านบาท เป็น 170 ล้านบาท ด้วยการเพิ่มทุนจำนวน 50 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหญ่ จำนวน 50 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรก
 • ดำเนินการปิดกิจการของ NRN ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2552
ปี 2553
 • บริษัทฯ เปิดตัวและแพร่ภาพสถานีข่าวบันเทิง Mango TV ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เคเบิลทีวีท้องถิ่น ทีวีดาวเทียม เว็บไซต์ จอโทรทัศน์ภายในสถานีและขบวนรถไฟฟ้าบีทีเอสโทรศัพท์เคลื่อนที่
 • บริษัทฯ ได้ดำเนินการพัฒนารูปแบบการนำเสนอสินค้าและบริการต่างๆ ของบริษัทฯ ผ่านทางสังคมออนไลน์ให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น เช่น พัฒนา Application ในการรับชม Nation Channel และ Mango TV ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ Smart Phone แท็บเล็ต
 • เปลี่ยนดาวเทียมในการส่งสัญญาณภาพและเสียงของ Nation Channel จากดาวเทียม ST-1 ระบบ C-Band เป็นดาวเทียมไทยคม 5 ระบบ C-Band
ปี 2554
 • NBC มีมติให้ซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน (Treasury Stock) จำนวนไม่เกินร้อยละ 5.80 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดแล้ว หรือไม่เกิน 10 ล้านหุ้น โดยกำหนดซื้อคืนผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ ระหว่างวันที่ 10 พฤศจิกายน 2554 ถึง 9 พฤษภาคม 2555
 • NBC เปิดตัวสถานีข่าวระวังภัย โดยออกอากาศทางเคเบิลทีวีท้องถิ่น ทีวีดาวเทียม เว็บไซต์ โทรศัพท์เคลื่อนที่
 • NBC ร่วมบริหารและผลิตรายการในช่อง ASEAN TV ร่วมกับบริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน) ออกอากาศทางทรูวิชั่นส์ช่อง 99 และผ่านดาวเทียมไทยคม ระบบ C-Band
 • NBC รับจ้างมูลนิธิรามาธิบดีผลิตและบริหารสถานี Rama Channel โดยออกอากาศทางเคเบิลทีวีท้องถิ่นทรูวิชั่นส์ช่อง 80 เว็บไซต์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ Smart Phone
 • NBC ลงทุนระบบ Digital Publishing เพื่อผลิต E – Magazine 2 เล่ม คือ” VIEW” เพื่อนำเสนอภาพถ่ายจากช่างภาพมืออาชีพ และ “LIKE” นำเสนอเนื้อหามาจาก Blogger ที่ีไม่มีการตีพิมพ์ในรูปแบบสิ่งพิมพ์
ปี 2555
 • NBC จัดตั้งบริษัทย่อย 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท เอ็นบีซี เน็กซ์มีเดีย จำกัด บริษัท เอ็นบีซี เน็กซ์ สกรีน จำกัดและบริษัทเอ็นบีซี เน็กซ์ วิชั่น จำกัด เพื่อประกอบธุรกิจผลิตรายการในรูปแบบต่างๆ เพื่อเผยแพร่ผ่านสื่อโทรทัศน์ และสิ่อรูปแบบใหม่ โดย NBC ถือหุ้นแต่ละบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 99.99
 • NBC นำ “โซเซียลทีวี” มาใช้กับ Nation Channel เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในรายการผ่านทางเครือข่ายสังคมแบบ “เรียลไทม์”
ปี 2556
 • NBC มีมติเพิ่มทุนโดยการออกและเสนอขายหุ้น RO, Warrant และ ESOP ครั้งที่ 2 เป็นจำนวนเงินประมาณ 1,618.23 ล้านบาท เพื่อเป็นการระดมทุนสำหรับใช้เป็นเงินลงทุนในธุรกิจทีวีดิจิตอล
 • บริษัท เอ็นบีซี เน็กซ์วิชั่น จำกัด (“NNV”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนประมาณร้อยละ 99.99 ได้เข้าร่วมและเป็นผู้ชนะในการประมูลใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ ในหมวดหมู่ข่าวสารและสาระ (SD News) จำนวน 1 ช่องรายการ ในราคาประมูล 1,338 ล้านบาท ซึ่งจัดโดย กสทช. เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2556
 • NBC พัฒนาระบบ Social Media Monitoring เพื่อเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนการทำงานของ โซเชียลทีวีให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พร้อมปรับปรุงเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นเพื่อรองรับ “Second Screen” ทำให้ผู้ชมรายการสามารถเข้าถึงรายการของสถานีได้ทุกช่องทาง
ปี 2557
 • สถานีข่าวดาวเทียม เนชั่นแชนแนล (Nation Channel) ภายใต้การผลิตของบริษัท เอ็นบีซี เน็กซ์วิชั่น จำกัด (NNV) ได้ปรับเปลี่ยนการออกอากาศในระบบดิจิตอล 100% ในเดือนพฤษภาคม 2557 เป็นต้นไป และเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น ช่องเนชั่นทีวี (Nation TV)
ปี 2558
 • Nation TV ได้เปิดสตูดิโอแห่งใหม่ เป็นสตูดิโอสี่มิติ ณ ใจกลางย่านบางนา “ Nation TV Town @ The Coast” โดยใช้เงินลงทุนก่อสร้างสตูดิโอสี่มิติและอุปกรณ์การผลิตรายการที่ใช้เทคโนโลยี่ทันสมัยมากกว่า 60 ล้านบาท และเปิดออกอากาศ ในวันที่ 9 มีนาคม 2558 เป็นต้นไป

Back to top