NBC's
Management Team

คณะผู้บริหาร

รายชื่อ ตำแหน่ง
1. นายฉัตรชัย ภู่โคกหวาย กรรมการผู้จัดการ
2. นางสาวเอี่ยมศรี บุญหชัยรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฎิบัติการสายงานการตลาดและงานขาย
3. นายกนก รัตน์วงศ์สกุลรองกรรมการผู้จัดการ สายงานผู้ประกาศข่าว
4. นางลักขณา รัตน์วงศ์สกุลผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายสนับสนุนองค์กร
5. นายจิระ ห้องสำเริง บรรณาธิการบริหาร สายงานข่าวโทรทัศน์
6. นางสาววิลาวัลย์ สินธรชัยกุล ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานงานขายและสายงานกิจกรรมองค์กร
7. นางสุวรรณี วัชรภาสกร ผู้จัดการอาวุโส สายงานบัญชีการเงิน