NBC's Investor News

แจ้งผลการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559/Report on the result of the proposed agendas and the director nomination for the 2016 AGM
เอกสารแนบ (Attach file)
 09 ก.พ. 2559 18:00 แจ้งผลการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
 09 Feb 2016 18:00 Report on the result of the proposed agendas and the director nomination for the 2016 AGM

Back to top