N B C

Nation Broadcasting Corporation
มุ่งมั่นสู่การเป็นผู้นำด้านการผลิตข่าว และรายการที่ทรงคุณค่า
เพื่อเป็นสถาบันสื่อแห่งอนาคต

เกี่ยวกับเรา

มุ่งมั่นสู่การเป็นผู้นำด้านการผลิตข่าว และรายการที่ทรงคุณค่าเพื่อเป็นสถาบันสื่อแห่งอนาคต

สินค้าและบริการ

บริษัทฯ เป็นผู้จัดหา และ ผลิตรายการโทรทัศน์ สื่อวิทยุ และช่องทางการสื่อสารรูปแบบใหม่ (New Media) ผ่านอินเตอร์เน็ต

กำกับดูแลกิจการ

ข้อบังคับ จริยธรรม นโยบายการกำกับและดูแลกิจการ กฎต่างๆ ที่บริษัทฯ พึงมีพึงปฏิบัติ

นักลงทุนสัมพันธ์

ข่าวสารนักลงทุน รายงานประจำปี การประชุมผู้ถือหุ้น และข่าวสารต่างๆ