ประวัติเนชั่นบรอดแคสติ้งคอร์ปอเรชั่น

ประวัติเนชั่นบรอดแคสติ้งคอร์ปอเรชั่น

เนชั่น บรอดแคสติ้งฯ ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2536 ภายใต้ชื่อ บริษัท แน็ทค่อน มีเดีย จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในสายธุรกิจสื่อกระจายภาพและเสียงของ เนชั่น กรุ๊ป โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อประกอบธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน์ในเชิงข่าวสารและ สาระความรู้ เผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์แบบไม่เรียกเก็บค่าบริการจากผู้ชม (“ฟรีทีวี” หรือ “Free TV”) และโทรทัศน์ประเภทบอกรับสมาชิก (“เคเบิลทีวี”) ช่องต่างๆ รวมทั้งประกอบธุรกิจร่วมผลิตรายการวิทยุและข่าวต้นชั่วโมง ออกอากาศทางสถานีวิทยุคลื่นต่างๆ โดยดำเนินการผ่าน บริษัท เนชั่น เรดิโอ เน็ทเวิร์ค จำกัด

ความเป็นมาที่สำคัญของบริษัทฯ

ปี 2536

  • จัดตั้งบริษัทฯ เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2536 ภายใต้ชื่อบริษัท แน็ทค่อน มีเดีย จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 1 ล้านบาท เพื่อดำเนินการธุรกิจผลิตรายการข่าวในรูปแบบต่างๆ แพร่ภาพทางสถานีโทรทัศน์ฟรีทีวี และเคเบิลทีวี
  • จัดตั้งบริษัทย่อยภายใต้ชื่อ บริษัท เอ็นพีจีบรอดแคสติ้งเน็ทเวอร์ค จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียนและชำระแล้วเริ่มต้น 1 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.98 เพื่อดำเนินการธุรกิจร่วมผลิตรายการวิทยุและข่าวต้นชั่วโมง ออกอากาศทางคลื่น F.M. 90.5 MHz F.M. 97.0 MHz และ A.M.1107 KHz
  • เปลี่ยนชื่อบริษัท เอ็นพีจีบรอดแคสติ้งเน็ทเวอร์ค จำกัด เป็นบริษัท เนชั่น เรดิโอ เน็ทเวอร์ค จำกัด และเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1 ล้านบาท เป็น 3 ล้านบาท โดยการเพิ่มทุนจำนวน 20,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท