สารสนเทศเกี่ยวกับการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ บัญชี (2) และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน (“สารสนเทศ”) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)