“เนชั่นกรุ๊ป” จับมือ “สถาบันไทยพัฒน์” เข้าร่วมเป็นหุ้นส่วนต้านทุจริตเพื่อประเทศไทย

“เนชั่นกรุ๊ป” จับมือ “สถาบันไทยพัฒน์” เข้าร่วมเป็นหุ้นส่วนต้านทุจริตเพื่อประเทศไทย ผลักดันการต่อต้านการทุจริตในระดับองค์กร วางเป้าขยายวงสู่ห่วงโซ่อุปทานในระดับอุตสาหกรรม พร้อมนำร่องสนับสนุนความโปร่งใสในอุตสาหกรรมสื่อ

         เมื่อวันที่ 11 มีนาคม ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ ผู้อำนวยการสถาบันไทยพัฒน์ เปิดเผยถึงเครือข่ายหุ้นส่วนต้านทุจริตเพื่อประเทศไทย หรือเครือข่าย PACT (Partnership Against Corruption for Thailand) ว่า เป็นเครือข่ายขององค์กรจากหลายสาขาที่มีเป้าประสงค์ในการต่อต้านการทุจริตที่เน้นให้เกิดผลในทางปฏิบัติ ด้วยการดำเนินงานใน 3 ขั้นตอน คือ “ให้คำมั่น” ด้วยถ้อยแถลงขององค์กรและสารของผู้บริหาร รวมทั้งตัวอย่างหรือรูปธรรมของการดำเนินการที่เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตของฝ่ายบริหาร “ลงมือทำ” คือการแปลงคำมั่นขององค์กรไปสู่การปฏิบัติ ผ่านการวางนโยบายและระบบการควบคุมภายในที่ใช้ในการป้องกันและตรวจพบทุจริต

         สุดท้ายคือ “ขยายวง” ด้วยการผลักดันให้หุ้นส่วนหรือคู่ค้าทางธุรกิจ ดำเนินนโยบายและแนวปฏิบัติที่จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต

         “กระบวนการดังกล่าวจะช่วยให้องค์กรยกระดับการรับรู้เรื่องการต่อต้านทุจริตในหมู่พนักงาน และทำให้ฝ่ายบริหารมีเครื่องมือและกติกาในการควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน รวมทั้งเอื้อให้ผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทานและในอุตสาหกรรมมีบรรทัดฐานในการติดตามและรายงานการปฏิบัติงานและการดำเนินการต่อต้านการทุจริตในภาษาเดียวกัน ตลอดจนช่วยเสริมสร้างบทบาทการต่อต้านการทุจริตของกิจการให้เป็นที่ยอมรับในสังคม” ดร.พิพัฒน์ กล่าว

         ทั้งนี้ PACT เริ่มด้วยการทำเป็นแพลตฟอร์มการต่อต้านการทุจริตสำหรับองค์กรธุรกิจ ที่เน้นรูปธรรมการต่อต้านการทุจริตในภาคปฏิบัติ และมุ่งสร้างให้เกิดพื้นที่การดำเนินงานในระดับอุตสาหกรรมโดยอ้างอิงหลักการและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตที่เป็นสากล นับเป็นก้าวสำคัญสำหรับการต่อต้านทุจริตของภาคเอกชนในประเทศไทยที่ทำงานในแบบหุ้นส่วนดำเนินงาน รองรับการขับเคลื่อนใระดับห่วงโซ่ธุรกิจด้วยแพลตฟอร์มที่พัฒนาขึ้นตามหลักการและแนวปฏิบัติที่แนะนำโดยข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ และองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ โดยมีบริษัท ไพร้ซ วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด เป็นที่ปรึกษาเครือข่าย

         น.ส.ดวงกมล โชตะนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทเนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า เนชั่นกรุ๊ป ประกอบวิชาชีพสื่อมาเป็นเวลากว่า 44 ปี นับตั้งแต่ก่อตั้งจนเป็นบริษัทสื่อครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดบริษัทหนึ่งของไทย ด้วยเจตนารมณ์แน่วแน่ขององค์กรที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ จึงได้เข้าเป็นหุ้นส่วนต้านทุจริตเพื่อประเทศไทยในฐานะ มีเดีย พาร์ทเนอร์ เพื่อร่วมผลักดันการต่อต้านการทุจริตขององค์กรธุรกิจ ให้ขยายวงไปสู่ห่วงโซ่อุปทานในระดับอุตสาหกรรม โดยการนำสื่อในช่องทางต่างๆ ของเนชั่นกรุ๊ป เข้าร่วมเผยแพร่และสนับสนุนการดำเนินงานของเครือข่ายและองค์กรสมาชิกของ PACT ที่ผลักดันการต้านการทุจริตในซัพพลายเชนอย่างเป็นรูปธรรม

         นอกจากนี้ ยังร่วมกันจัดทำโครงการนำร่อง “ความริเริ่มสนับสนุนความโปร่งใสในอุตสาหกรรมสื่อ หรือ MITI (Media Industries Transparency Initiative) เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเปิดกว้างและการบริหารสื่ออย่างรับผิดชอบ ตรวจสอบได้ ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูลในอุตสาหกรรมสื่อที่สังคมให้ความเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับจากผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

         “MITI จะเป็นเป้าหมายแรกในการขับเคลื่อนของเรา ซึ่งจะมีการวางแผนว่าจะขับเคลื่อนอย่างไร สร้างให้เกิดกรอบอย่างไร เช่น การสร้างหลักการ หรือการจัดทำเป็นแนวปฏิบัติขึ้นมา ซึ่งเนชั่นกรุ๊ปเอง เรามี เนชั่นเวย์ หรือแนวจริยธรรม การจะนำมาทำให้เกิดเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนขึ้น ก็จะนำมากำหนดเป็นข้อบังคับของบริษัท มีกรรมการเข้ามาร่วมตรวจสอบ รวมทั้งเชิญบุคคลภายนอกเข้ามาร่วมผลัดเปลี่ยนกันเข้ามาประชุมในคณะจริยธรรม” น.ส.ดวงกมล กล่าวและว่า จะมีการเปิดเผยข้อมูลในทุกเดือนว่า มีใครเข้ามาเป็นกรรมการตรวจสอบจากคนนอก คัดเลือกอย่างไร และมีความเห็นอย่างไรกับเรา และเราได้ตอบสนองอย่างไรไปบ้าง ซึ่งจุดนี้จะเป็นตัววัด หรือตัวประเมินผลการดำเนินงานได้ หรืออาจจะใช้เป็นแบบสอบถามการประเมิน ซึ่งทางบริษัทจะมีเปิดเผยทางเว็บไซต์ และตีพิมพ์ลงผ่านสื่อ

         ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เนชั่นฯ กล่าวอีกว่า โครงการ MITI จะเป็นตัววัดซึ่งริเริ่มจากระดับองค์กรและเผยแพร่แนวคิดนี้ไปสู่ในระดับของอุตสาหกรรม ถือเป็นส่วนหนึ่งของการริเริ่มด้านความโปร่งใส โดยดึงให้เข้ามามีส่วนร่วม ซึ่งมองว่าน่าจะได้ผลดีมากกว่ากฎเกณฑ์การบังคับกัน นอกจากนี้ยังจะสนับสนุนการทำงานของ PACT ที่จะเป็นสื่อกลางในการสนับสนุนการทำงาน หรือการจัดประชุมเป็นระยะๆ เพื่อผลักดันให้แต่ละอุตสาหกรรมที่ PACT ดึงเข้ามาเป็นหุ้นส่วน หรือกรณีที่ PACT เองมีความร่วมมือกับต่างประเทศ ก็จะนำมาเผยแพร่ให้เกิดการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน

         อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาเนชั่นกรุ๊ปได้ให้การสนับสนุนทั้งองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) หรือ ACT โครงการแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนในการต่อต้านการทุจริต หรือ CAC ที่บริหารโครงการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่งเป็นการทำงานในระดับนโยบาย ส่วนความร่วมมือครั้งนี้จะอยู่ในระดับการสร้างความโปร่งใสในระดับองค์กร ที่หวังว่า MITI จะเป็นแม่แบบในระดับองค์กรเพื่อขยายวง หรือขยายแนวคิดไปยังห่วงโซ่อุปทานในระดับอุตสาหกรรม โดยวิชาชีพสื่อมวลชนมีบทบาทสำคัญในการสร้างความโปร่งใสให้เกิดขึ้นในสังคมไทย โดยเฉพาะการนำเสนอข่าวสารอย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีความรับผิดชอบต่อสังคม และห่วงโซ่ฯ ของสื่อก็คือสาธารณชนทั่วไปด้วย

         ดร.พิพัฒน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การริเริ่มจากองค์กรสื่อ นอกจากจะขยายแนวคิดไปยังห่วงโซ่อุปทานในระดับอุตสาหกรรมของสื่อเองแล้ว ยังมีบทบาทสำคัญในการขยายแนวคิดไปยังอุตสาหกรรมอื่นๆ ต่อไปได้อีกด้วย โครงการ MITI ที่เริ่มกับทางเนชั่นกรุ๊ปก็จะเป็นการนำร่องโดยขยาย เนชั่นเวย์ ไปสู่อุตสาหกรรม และขยายความร่วมมือไปสู่สังคมได้ในที่สุด สำหรับการวัดผลนั้น ทางสถาบันจะเข้ามาช่วยในการพัฒนาวิธีการประเมินความก้าวหน้า ซึ่งมองว่า จุดที่ PACT มองว่าประสบผลสำเร็จก็คือ การขยายผลไปสู่ระดับอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมด้วยความต้องการลุกขึ้นมาดำเนินการเอง และมองว่า แนวทางการชักจูงที่ดำเนินการอยู่นี้ก็น่าจะส่งผลสำเร็จได้