คณะกรรมการตรวจสอบ

นายสุธี ผ่องไพบูลย์

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

นายชัยวัฒน์ อัศวินทรางกูร

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

นางสาวนริศรา ศรีสันต์

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ