คณะกรรมการตรวจสอบ

นายสุธี ผ่องไพบูลย์

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

นายชัยวัฒน์ อัศวินทรางกูร

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

น.ส. นริศรา ศรีสันต์

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ