คณะผู้บริหาร

 1. นาย สุภวัฒน์ สงวนงาม   กรรมการผู้จัดการ
 2. นางสาวเอี่ยมศรี บุญหชัยรัตน์   ประธานเจ้าหน้าที่ปฎิบัติการสายงานการตลาดและงานขาย
 3. นาย ปกรณ์ พึ่งเนตร   บรรณาธิการบริหาร
 4. นางสาววิลาวัลย์ สินธรชัยกุล  ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานงานขายและสายงานกิจกรรมองค์กร
 5. นาย ชาคริต ข่วงอารินทร์   ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายกราฟฟิค
 6. นาย สมเกียรติ บุญศิริ   ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานสนับสนุนการจัดการ
 7. นางสุวรรณี วัชรภาสกร   ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชี และการเงิน
 1. นาย สุภวัฒน์ สงวนงาม   
  กรรมการผู้จัดการ

 2. นางสาวเอี่ยมศรี บุญหชัยรัตน์  
  ประธานเจ้าหน้าที่ปฎิบัติการสายงานการตลาดและงานขาย

 3. นาย ปกรณ์ พึ่งเนตร   
  บรรณาธิการบริหาร

 4. นางสาววิลาวัลย์ สินธรชัยกุล 
  ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานงานขายและสายงานกิจกรรมองค์กร

 5. นาย ชาคริต ข่วงอารินทร์   
  ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายกราฟฟิค

 6. นาย สมเกียรติ บุญศิริ   
  ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานสนับสนุนการจัดการ

 7. นางสุวรรณี วัชรภาสกร   
  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชี และการเงิน