คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นายสุธี ผ่องไพบูลย์

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นางอรอร อัครเศรณี

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

น.ส. นริศรา ศรีสันต์

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ