คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นายสุธี ผ่องไพบูลย์

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นางสาวอรอร อัครเศรณี

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นางสาวนริศรา ศรีสันต์

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน