คณะกรรมการบริษัท

นายฉาย บุนนาค

กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริษัท และ ประธานกรรมการบริหาร

นายสุธี ผ่องไพบูลย์

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นางสาวนริศรา ศรีสันต์

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นายชัยวัฒน์ อัศวินทรางกูร

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ​

นายชาลี ดิษฐลักษณ

กรรมการอิสระ

นายสแตนเล่ย์ ชุ่น หวั่ง

กรรมการอิสระ

นายสุภวัฒน์ สงวนงาม

กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ

นางวรางคณา กัลยาณประดิษฐ

กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร

พลเอก วัธนชัย ฉายเหมือนวงศ์

กรรมการบริษัท

นางสาวอรอร อัครเศรณี

กรรมการบริษัท และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นายเจษฎา บูรณพันธุ์ศรี

กรรมการบริษัท

นายสมบูรณ์ ม่วงกล่ำ

กรรมการบริษัท

นางสาวปิยะดา ปุณณกิติเกษม

กรรมการบริษัท