คณะกรรมการบริษัท

นายฉาย บุนนาค

กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริษัท และ ประธานกรรมการบริหาร

นายสุธี ผ่องไพบูลย์

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

น.ส.นริศรา ศรีสันต์

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

นายชัยวัฒน์ อัศวินทรางกูร

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ​

นายชาลี ดิษฐลักษณ

กรรมการอิสระ

นายสแตนเล่ย์ ชุ่น หวั่ง

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

นายสุภวัฒน์ สงวนงาม

กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ

นางวรางคณา กัลยาณประดิษฐ

กรรมการบริหาร

พลเอก วัธนชัย ฉายเหมือนวงศ์

กรรมการ

นาง อรอร อัครเศรณี

กรรมการ

นาย เจษฎา บูรณพันธุ์ศรี

กรรมการ

นาย สมบูรณ์ ม่วงกล่ำ

กรรมการ

น.ส. ปิยะดา ปุณณกิติเกษม

กรรมการ