คณะกรรมการบริหาร

นายฉาย บุนนาค

ประธานกรรมการบริษัท และ ประธานกรรมการบริหาร

นายสุภวัฒน์ สงวนงาม

กรรมการบริหาร

นางวรางคณา กัลยาณประดิษฐ

กรรมการบริหาร