คณะกรรมการบริหาร

นายฉาย บุนนาค

กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริษัท และ ประธานกรรมการบริหาร

นายสุภวัฒน์ สงวนงาม

กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ

นางวรางคณา กัลยาณประดิษฐ

กรรมการบริหาร