งบการเงินบริษัท

18/2/2021 (ปี 2563)
  • สรุปฐานะการเงิน ปี 2563 ( Download )  /  MD & A Yearly 2020 ( Download )
  • งบการเงินประจำปี 2563 ( Download )  /  Financial Yearly 2020 ( Download )
12/11/2020 (ปี 2563)
  • สรุปฐานะไตรมาส 3 ปี 2563 ( Download )  /  MD & A 2020 – Q3 ( Download )
  • งบการเงินไตรมาส 3 ปี 2563 ( Download )  /  Financial 2020 – Q3 ( Download )
13/8/2020 (ปี 2563)
  • สรุปฐานะไตรมาส 2 ปี 2563 ( Download )  /  MD & A 2020 – Q2 ( Download )
  • งบการเงินไตรมาส 2 ปี 2563 ( Download )  /  Financial 2020 – Q2 ( Download )
15/5/2020 (ปี 2563)
  • สรุปฐานะไตรมาส 1 ปี 2563 ( Download )  /  MD & A 2020 – Q1 ( Download )
  • งบการเงินไตรมาส 1 ปี 2563 ( Download )  /  Financial 2020 – Q1 ( Download )
25/2/2020 (ปี 2562)
  • สรุปฐานะการเงินปี 2562 ( Download )  /  MD & A Yearly 2019 ( Download )
  • งบการเงินประจำปี 2562 ( Download )  /  Financial Yearly 2019 ( Download )