ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (10 รายแรก) (ข้อมูลปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 10 กันยายน 2564 )
ลำดับกลุ่มผู้ถือหุ้นจำนวนหุ้นที่ถือร้อยละ
1.บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)803,361,45571.45
2.นางสาวกัญจนารัศม์ วงศ์พันธุ์60,700,0005.40
3.นายปกรณ์ มงคลธาดา47,991,7564.27
4.นายสมบัติ พานิชชีวะ34,069,2603.03
5.นางสาวอรอร อัครเศรณี25,760,0002.29
6.บริษัท กรีนสยาม จำกัด15,000,0001.33
7.นายชูชัย ชาญสง่าเวช11,100,0000.99
8.นายฉัตรชัย พิจิตรพงศ์ชัย7,411,3000.66
9.นายสุวิชา ศฤงคารพูนเพิ่ม6,730,0000.60
10.นายนิวัตน์ แจ้งอริยวงศ์5,000,0000.44
11.อื่นๆ107,293,5299.54
รวม1,124,417,300100.00

ที่มา : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภทผู้ถือหุ้น - การกระจายหุ้นตามสัญชาติ
ผู้ถือหุ้นแบ่งตามสัญชาติจำนวนรายจำนวนหุ้นร้อยละ
ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย1,6921,123,727,37999.94
ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว4689,9210.06
รวมทั้งสิ้น1,6961,124,417,300100.00

* ข้อบังคับบริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กำหนดว่า “ห้ามมิให้บุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยถือหุ้นอยู่ในบริษัทฯ เกินกว่าร้อยละ 25 ของหุ้นทั้งหมด”

กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการอย่างมีนัยสำคัญ
บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

ชื่อผู้ถือหุ้นที่เปิดเผยมิได้แสดงสถานะที่แท้จริง
– ไม่มี –