ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (10 รายแรก) (ข้อมูลปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 22 มีนาคม 2565 )
ลำดับกลุ่มผู้ถือหุ้นจำนวนหุ้นที่ถือร้อยละ
1.บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)803,361,45571.45
2.บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด43,416,6983.86
3.นายสมบัติ พานิชชีวะ27,301,8002.43
4.นางสาวกัญจนารัศม์ วงศ์พันธุ์22,088,5001.96
5.บริษัท กรีนสยาม จำกัด15,000,0001.33
6.นายปกรณ์ มงคลธาดา13,532,0561.20
7.นางสาวกัญญาทิพย์ อิทธิเดชรัตน์11,100,0000.99
8.นายสิทธิบัญญ์ บุญสาย6,600,0000.59
9.นายพสุพงษ์ ลีนุตพงษ์5,710,0000.51
10.นายนิวัตน์ แจ้งอริยวงศ์5,000,0000.44
11.อื่นๆ173,812,89115.46
รวม1,124,417,300100.00

ที่มา : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภทผู้ถือหุ้น - การกระจายหุ้นตามสัญชาติ
ผู้ถือหุ้นแบ่งตามสัญชาติจำนวนรายจำนวนหุ้นร้อยละ
ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย2,2701,122,727,47999.85
ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว51,689,8210.15
รวมทั้งสิ้น2,2751,124,417,300100.00

* ข้อบังคับบริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กำหนดว่า “ห้ามมิให้บุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยถือหุ้นอยู่ในบริษัทฯ เกินกว่าร้อยละ 25 ของหุ้นทั้งหมด”

กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการอย่างมีนัยสำคัญ
บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

ชื่อผู้ถือหุ้นที่เปิดเผยมิได้แสดงสถานะที่แท้จริง
– ไม่มี –