ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ข้อมูลปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562)
ลำดับกลุ่มผู้ถือหุ้นจำนวนหุ้นที่ถือร้อยละ
1.บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)382,553,07471.45
2.นายสมบัติ พานิชชีวะ16,096,3003.01
3.นายชัยณรงค์ แสงทองอร่าม16,049,0003.00
4.บริษัท กรีนสยาม จากัด15,000,0002.80
5.นายนิวัตน์ แจ้งอริยวงศ์5,000,0000.93
6.นายปราบดา หยุ่น4,444,5000.83
7.บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด4,151,7980.78
8.นายศิริศักดิ์ เอกพิศุทธิ์สุนทร2,855,0000.53
9.อื่นๆ89,287,13716.68
รวม535,436,809100.00

ที่มา : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด