นโยบายและการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหลังหักสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองอื่นๆ ที่จำเป็นและเหมาะสม ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว อาจเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน แผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เห็นสมควร ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

ประจำปีวันที่จ่ายเงินปันผลจำนวน (บาท/หุ้น)
255824 พ.ค. 25590.08
255727 พ.ค. 25580.02
25574 ธ.ค. 25570.06 (จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล)
255630 เม.ย. 25570.03
25566 ธ.ค. 25560.03 (จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล)
25567 มิ.ย. 25560.08 (จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล)
255520 พ.ค. 25560.06
25556 ก.ย. 25550.06 (จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล)
25557 มิ.ย. 25550.06 (จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล)