ธุรกิจสื่อรูปแบบใหม่

จากการที่เทคโนโลยีการสื่อสารมีการพัฒนารูปแบบการใช้งานหลากหลายมากขึ้น ทำให้เกิดช่องทางการสื่อสารรูปแบบใหม่ (New Media) ผ่านอินเตอร์เน็ต และโทรศัพท์เคลื่อนที่ บริษัทฯจึงร่วมกับกลุ่มบริษัท NMG นำความพร้อมด้านเนื้อหา(Content) มาพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์และบริการด้านข้อมูลข่าวสารเพื่อเผยแพร่ผ่านสื่อรูปแบบใหม่ อันได้แก่ เว็บไซต์ และโทรศัพท์เคลื่อนที่ เพื่อรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการรับชมข่าวสารของคนยุคใหม่ผ่านสื่อต่างๆ ที่มีความหลากหลายมากขึ้น ซึ่งธุรกิจจัดหาและผลิตข้อมูลข่าวสารเพื่อเผยแพร่ผ่านสื่อรูปแบบใหม่ที่บริษัทฯ ดำเนินการอยู่ มีดังต่อไปนี้

ธุรกิจเว็บไซต์

จัดทำเว็บไซต์ของธุรกิจในกลุ่มบริษัทฯเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ โดยทั้งหมดเป็นเว็บไซต์ที่นำเสนอข้อมูลข่าวสารและสาระความรู้ ซึ่งบริษัทฯมีรายได้จากการขายพื้นที่โฆษณาบนเว็บไซต์ให้

นอกจากนี้แล้ว บริษัทฯยังเป็นผู้ให้บริการในการจัดทำ ดูแล และพัฒนาเว็บไซต์ทั้งด้านข้อมูล รูปแบบการนำเสนอ และเทคนิค รวมทั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายพื้นที่โฆษณาบนเว็บไซต์ให้กับกลุ่มบริษัท NMG และบริษัทภายนอกทั่วไป ซึ่งปัจจุบัน มีเว็บไซต์ทั้งหมด ดังต่อไปนี้

ช่องทางรับข่าวสารwww.nationtv.tv/

ธุรกิจบริการข้อมูลผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่

ให้บริการโดยการนำข้อมูลข่าวสารจากสื่อโทรทัศน์และสื่อวิทยุของบริษัทฯ รวมทั้ง สื่อหนังสือพิมพ์ของ NMG มาพัฒนาให้มีเนื้อหาและรูปแบบการนำเสนอที่สามารถตอบรับกับวิถีการใช้ชีวิตที่ทันสมัยของคนยุคใหม่ โดยบริษัทฯเป็นผู้ให้บริการส่งข่าวหรือรายงานเหตุการณ์ต่างๆ ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ในรูปแบบข้อความสั้นๆ (SMS: Short Message Service) และภาพเคลื่อนไหวพร้อมเสียง (MMS : Multimedia Messaging Service) ซึ่งสามารถให้บริการส่งข่าวผ่านระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกเครือข่าย และทุกประเภทข่าวตามความต้องการของลูกค้า เช่น ข่าวธุรกิจ ข่าวภาษาอังกฤษ และข่าวสารทั่วไป เป็นต้น โดยมีรายละเอียดการให้บริการ SMS และ MMS ของบริษัทฯและกลุ่มบริษัท NMG ดังนี้


บริการ SMS ของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัท NMG
บริการ รูปแบบ อัตราค่าบริการต่อเดือน
เนชั่นทันข่าว ข่าวสำคัญและประเด็นข่าวใหม่ที่เกิดขึ้นอย่างทันเหตุการณ์จากสถานีข่าว Nation Channel 49 บาท
Nation English Breaking News ข่าวภาษาอังกฤษจากหนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น 49 บาท
ข่าวด่วนกรุงเทพธุรกิจ ข่าวและความเคลื่อนไหวด้านเศรษฐกิจและการเงินจากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ 49 บาท
ข่าวด่วนคมชัดลึก ข่าวสำคัญและประเด็นข่าวใหม่ที่เกิดขึ้นอย่างทันเหตุการณ์จากหนังสือพิมพ์คมชัดลึก 29 บาท
Nation Oil Alert บริการแจ้งราคาน้ำมัน ขึ้น-ลง ทันทีที่มีการเปลี่ยนแปลง ครั้งละ 1 บาท
Enjoy English with NJ เรียนภาษาอังกฤษ 29 บาท